مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (417)

2-4-2-8- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین262-5- تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی262-5-1-کیفیت زندگی شهری282-5-2- مفهوم کیفیت زندگی302-6- نظریه های کیفیت زندگی332-6-1- کیفیت زندگی ناشی از برخورداری332-6-2- کیفیت زندگی ناشی از ارتباطات342-6-3- کیفیت زندگی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (421)

3-9-3- روایات913-9-4- اجماع953-9-5- قیاس اولویت963-10- موانع ازدواج در قرآن کریم1063-11- علت ممنوعیت ازدواج دائم با اهل کتاب1123-12- عکس العمل ائمه اطهار (ع) درباره نکاح ایرانیان با محارم1153-13- شرایط تحریم ازدواج با زانی و زانیه1173-14- تأثیر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (411)

2-8-1-1 تضمین سرمایه گذاری 122-1 مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری131-2-1 ریسک اقتصادی131-1-2-1 مفهوم ریسک اقتصادی132-1-2-1 عوامل پیدایش ریسک اقتصادی142-2-1 ریسک سیاسی151-2-2-1 ریسک سیاسی کلان152-2-2-1 ریسک سیاسی خرد16 3-2-1 منشاء ریسک سیاسی161-3-2-1 اقدامات دولت Read more…

By 92, ago