– (99)

ب) جهانگشایی امپراتوری چنگیزیبرخی از دیگر مورخین بر این باورند که حادثه اترار در سلسل علل و عوامل حمله مغول، بهانهای بیش محسوب نمیشود و طبیعت جهانگشایی چنگیزی علت اصلی…

– (98)

ب) جهانگشایی امپراتوری چنگیزیبرخی از دیگر مورخین بر این باورند که حادثه اترار در سلسل علل و عوامل حمله مغول، بهانهای بیش محسوب نمیشود و طبیعت جهانگشایی چنگیزی علت اصلی…

ايجاد بسترهاي لازم جهت حفاظت و صيانت پايدار از منابع طبيعي توسط مردمايجاد بسترهاي لازم جهت حظور مديريت شده مردم در اراضي ملي و طبيعي به منظور جلوگيري از روند…

– (94)

ايجاد بسترهاي لازم جهت حفاظت و صيانت پايدار از منابع طبيعي توسط مردمايجاد بسترهاي لازم جهت حظور مديريت شده مردم در اراضي ملي و طبيعي به منظور جلوگيري از روند…

– (93)

آسیب بحرانی نرخ آسیب چگالی سطح ناپیوستگی‌های ماده در صفحه‌ای عمودی بر جهت مدول الاستیسیته مدول الاستیسیته ماده‌ی آسیب دیده تابع پتانسیل اتلاف نیرو Fتابع پتانسیل اتلاف کارسختی سینماتیکی تابع…

– (92)

آسیب بحرانی نرخ آسیب چگالی سطح ناپیوستگی‌های ماده در صفحه‌ای عمودی بر جهت مدول الاستیسیته مدول الاستیسیته ماده‌ی آسیب دیده تابع پتانسیل اتلاف نیرو Fتابع پتانسیل اتلاف کارسختی سینماتیکی تابع…

– (91)

رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی جاسبامضاء تقدیم به یکتای بی همتاسپاس گزاریسپاس خدایی را که آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست.بر خود لازم می دانم…